ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
องค์การนิสิตhttp://so.swu.ac.th 1.  นายธนาพล อมาตยกุล
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตhttp://mba.swu.ac.thView1.  อารุช นาบำรุง
ชมรมผู้สูงอายุhttp://oldclub.swu.ac.th 1.  ทรงยศ ขันบุตรศรี
2.  พัฒนา จัตวานิล
โครงการจัดทำวารสาร มศว โลกทัศน์http://www.swu.ac.th/journal/swuvisionView1.  สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจศึกษาhttp://bed.swu.ac.thView1.  อารุช นาบำรุง
คณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาhttp://gradsc.swu.ac.th 1.  พ.ต.ต.ดิฐภัทร บวรชัย
งานยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคมhttp://slmd.swu.ac.th 
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องพิเศษแห่งชาติhttp://rics.swu.ac.th 1.  เพาพะงา จิตต์สวาสดิ์
โครงการทดลองสารานุกรมออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์http://edu.swu.ac.th/encyclopedia 1.  ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤษศาสตร์http://bot.swu.ac.thView1.  กชกร เพชรัตน์
TCUhttp://tcu.swu.ac.th 1.  จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
โครงการวงออร์เคสตราและดนตรีแห่ง มศว และโครงการศิลปกรรมบำบัดhttp://orcartt.swu.ac.th 1.  เทพรัตน์ พานิชยิ่ง

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  11  [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว