ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
หน่วยตรวจสอบภายในhttp://audit.oop.swu.ac.th/ 1.  สุกัญญา ทองคำนวน
2.  สุมามาลย์ เงินเมือง
กองกลางhttp://general.oop.swu.ac.th/View1.  จารึก เปรมศรีรัตน์
2.  ชัยณรงค์ เอี่ยมละออ
กองการเจ้าหน้าที่http://personnel.oop.swu.ac.th/View1.  วรวุธ เหล็กหมื่นไวย
2.  นันทกรณ์ พงษ์พัฒน์
3.  สุพิชญา อาชวจิรดา
กองกิจการนิสิตhttp://sa.oop.swu.ac.th/View1.  นฤพนธ์ สีแสด
กองบริการการศึกษาhttp://edservice.oop.swu.ac.th/View1.  ปัญญพนต์ ปัญญา
2.  จิตราวดี เรืองไพศาล
กองคลังhttp://fin.oop.swu.ac.th/View1.  ภานุมาศ อินทสิทธิ์
2.  กนกวรรณ วิเชียร
3.  นิภาพรรณ วิโรทัยสกุล
4.  พิชิต สุขศิลา
กองแผนงานhttp://planning.oop.swu.ac.th/View1.  ดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
กองวิเทศสัมพันธ์http://ird.oop.swu.ac.th/ 1.  อุดมพร สวัสดิสงคราม
สภาคณาจารย์http://senate.swu.ac.thView1.  รุจจิรา สุริยาวงศ์
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินhttp://pm.oop.swu.ac.th/ 1.  ว่าที่เรือตรีณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาhttp://qa.swu.ac.thView1.  ขนิษฐา สินสงวน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์http://bsri.swu.ac.th 1.  วาสนา วงษ์เพชร

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  8  [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว