ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาhttp://bodhi.swu.ac.th/sakaeo_map 1.  ดร.พินิจ ขำวงษ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมhttp://cosci.swu.ac.th 1.  ศุทธิ์ธนัชฉันท์ จันทร์ทอง
2.  สุคนธ์ธา บุญชู
3.  วรรณวรุณ ตั้งเจริญ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยhttp://dbts.swu.ac.thView1.  นิพนธ์ พารา
บก.2 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติhttp://special.edu.swu.ac.th/gifted 1.  สุคนธรส หุตะวัฒนะ
บก 15 โครงการต้นแบบการจัดการศึกษา มศว องครักษ์http://erdi.swu.ac.th 1.  อ.พิมพ์พัชร
ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรhttp://pedc.swu.ac.th 1.  ธีระชน พลโยธา
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตhttp://clli.swu.ac.th 1.  ศิริเพ็ญ พิลาคุณ
2.  ชัยธวัช ตนตรง
ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่http://-.swu.ac.thView1.  สุภาพร ถาวรวัชรกุล
ศูนย์ภาษา มศวhttp://lc.swu.ac.th 1.  อ.เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยhttp://bodhi.swu.ac.thView1.  อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
2.  อ.พิพัฒน์ นวลอนันต์
3.  อ.ธนกร ขันทเขตต์
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะhttp://econ.swu.ac.thView1.  วนิดา หมื่นอักษร
สำนักงานอธิการบดีhttp://oop.swu.ac.thView1.  สุนี เหล่ารัตนเวช

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6]  7  [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว