ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
คณะแพทยศาสตร์http://medicine.swu.ac.th 1.  กัณทิมา ฤทธิ์จรูญ
2.  วรวิทย์ อายุคง
3.  มัณฑนา นุมาศ
ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยาhttp://ent.swu.ac.th 1.  มลฤดี สมนึก
ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยาhttp://ophthalmology.swu.ac.th 1.  รพีพร ยอดพรหม
ภาควิชาสรีรวิทยาhttp://physiol.medicine.swu.ac.thView1.  ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์
2.  ผศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์http://eng.swu.ac.th 1.  ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนhttp://ecse.swu.ac.th 1.  อ.ภูริภัส สุนทรนนท์
คณะศิลปกรรมศาสตร์http://fofa.swu.ac.th 1.  กฤษณ์ หิรัญพิศ
2.  ศิริรัตน์ พรมนาง
3.  อภิธรรม กำแพงแก้ว
4.  นัยนา วงษ์ยีเมาะ
ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทยhttp://fofa.swu.ac.th/thmusic/ 1.  อ.เมธี พันธุ์วราทร
สาขาศิลปศึกษาhttp://fofa.swu.ac.th/arted/ 1.  สุชาติ ทองสิมา
ศูนย์ศิลปวิทยบริการhttp://fofa.swu.ac.th/caas/ 1.  ชลิต กังวาราวุฒิ
คณะทันตแพทยศาสตร์http://dent.swu.ac.th 1.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตร แสงงามสม
คณะทันตแพทยศาสตร์http://journal.dent.swu.ac.th 1.  ว่าที่ร้อยตรีฉัตร แสงงามสม

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4]  5  [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว