ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
คณะวิทยาศาสตร์http://science.swu.ac.thView1.  ผศ.อัจฉริยา รังษิรุจิ
คณะวิทยาศาสตร์http://nicomild.science.swu.ac.th/ 1.  สัญญา พาลุน
ภาควิชาคณิตศาสตร์http://math.science.swu.ac.thView1.  นางสาววราภรณ์ วิยานนท์
2.  วิษณุ ครุฑใหญ่
3.  อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
4.  อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์
5.  เศรษฐวัฒน์ เพื่อมกระโทก
6.  เฉลิมพล เอกธุระวานิช
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์http://www.swu.ac.th/sci/home/View1.  ธีระวัฒน์ กันธิวา
ภาควิชาเคมีhttp://chem.science.swu.ac.th/View1.  เอกพล อุดมกิจพิพัฒน์
2.  ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน
ภาควิชาชีววิทยาhttp://bio.science.swu.ac.thView1.  ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ภาควิชาฟิสิกส์http://physics.science.swu.ac.thView1.  ณัฐชานันท์ นิลเชษฐ์
2.  อ.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปhttp://gensci.science.swu.ac.th/View1.  ยุทธศักดิ์ ด่านยุทธศิลป์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปhttp://gsc.swu.ac.thView1.  ขจีพร วงศ์ปรีดี
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์http://scioffice.science.swu.ac.thView1.  สัญญา พาลุน
คณะสังคมศาสตร์http://soc.swu.ac.thView1.  ทนงศักดิ์ บุญโสม
ภาควิชาบริหารธุรกิจhttp://soc.swu.ac.th/dba/View1.  อารุช นาบำรุง

[<- Prev ] [1]  2  [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว