ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2023
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
คณะมนุษยศาสตร์http://hu.swu.ac.th/huView1.  อริสรา เรืองยศ
คณะมนุษยศาสตร์http://hu.swu.ac.th/lan 1.  ประภาพร นามชารี
คณะมนุษยศาสตร์http://hu.swu.ac.th/qa 1.  เรณู ขจรกุลจีระ
คณะมนุษยศาสตร์http://hu.swu.ac.th 1.  ผศ.สมชาย วรัญญานุไกร
ภาควิชาจิตวิทยาhttp://hu.swu.ac.th/psych/View1.  ธีระชน พลโยธา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์http://hu.swu.ac.th/libsci/ 1.  ศศิพิมล ประพินพงศกร
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกhttp://hu.swu.ac.th/tol 1.  ดวงเด่น บุญปก
ภาควิชาภาษาตะวันตกhttp://hu.swu.ac.th/west/ 1.  อรัญญา ศรีจงใจ
ภาควิชาภาษาศาสตร์http://hu.swu.ac.th/ling/ 1.  สุพัตรา ทองกัลยา
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาhttp://hu.swu.ac.th/ph 1.  อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์http://hu.swu.ac.th/dea 1.  เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กhttp://hu.swu.ac.th/clView1.  อ. ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว

 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว