ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
ภาควิชาบริหารธุรกิจhttp://ba.soc.swu.ac.th 1.  ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
ภาควิชาประวัติศาสตร์http://history.soc.swu.ac.th 1.  ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาควิชารัฐศาสตร์http://soc.swu.ac.th/politic 1.  ถนัด แก้วเจริญไพศาล
คณะพลศึกษาhttp://pe.swu.ac.th 1.  ณัฏฐภัทร์ ภู่ศิริ
2.  อนันต์ มาลารัตน์
3.  รศ.พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์
ภาควิชาพลศึกษาhttp://pe.swu.ac.th/phydept/ 1.  สาธิน ประจันบาน
2.  โชติรส ปั้นตระกูล
ภาควิชาสุขศึกษาhttp://pe.swu.ac.th/health/ 1.  ผศ.สุนันทา ศรีศิริ
2.  อนันต์ มาลารัตน์
ภาควิชาสันทนาการhttp://pe.swu.ac.th/rc 1.  วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
2.  สมัคร ภูมิเขต
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาhttp://sportsci.swu.ac.th 1.  อ.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
2.  คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
คณะศึกษาศาสตร์http://edu.swu.ac.th/ 1.  ธนพล ติดสิลานนท์
คณะศึกษาศาสตร์http://edu.swu.ac.th/hotnews/ 1.  ธนพล ติดสิลานนท์
2.  ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาhttp://edu.swu.ac.th/ged/ 1.  รศ.เวธนี กรีทอง
2.  วิลาวัณย์ ธนังเจริญสุข
3.  ผศ.พาสนา จุลรัตน์
ภาควิชาการบริหารการศึกษาhttp://edad.edu.swu.ac.th 1.  ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

[<- Prev ] [1] [2]  3  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว