ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาhttp://eptb.swu.ac.th/ 1.  ณิชาบูล สิงไทยสงค์
2.  อุไร จักษ์ตรีมงคล
3.  สมกิจ กิจพูนวงศ์
สำนักหอสมุดกลางhttp://lib.swu.ac.th/sali/ 1.  พิมล เมฆสวัสดิ์
2.  ทรงยศ ขันบุตรศรี
สำนักหอสมุดกลางhttp://lib.swu.ac.thView1.  เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
2.  ทรงยศ ขันบุตรศรี
สำนักหอสมุดกลางhttp://oklib.swu.ac.th 1.  วรรณพร พึ่งพาพงศ์
2.  น้ำเงิน เฉลียวพจน์
3.  จันจิรา จีนะวงศ์
สำนักคอมพิวเตอร์http://cc.swu.ac.thView1.  สมบุญ อุดมพรยิ่ง
2.  ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร
3.  ขนิษฐา รุจิโรจน์
4.  สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพักhttp://dorm.swu.ac.thView1.  ธัญชนก อินตาสาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษhttp://rise.swu.ac.th 1.  นางสาวเพ็ญพักตร์ ยอดโสภณ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยhttp://research.swu.ac.thView1.  ดลวรรธน์ ชวาลสันตติ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศhttp://ece.swu.ac.th 1.  ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนhttp://ic.swu.ac.th 1.  เสรี ผลโรจน์ปัญญา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรhttp://apit.swu.ac.th 1.  ปัญญา คำมี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://pcmc.swu.ac.th 1.  ภาวิณี พูลน้อย

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  9  [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว