ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2023
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงาน


แนวปฏิบัติสำหรับไซต์ฉบับภาษาต่างประเทศของ มศว
แนวปฏิบัติสำหรับไซต์ฉบับภาษาต่างประเทศของ มศว

การเผยแพร่เนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ
 • เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่นำเสนอข้อมูลส่วนกลางจะต้องมีการนำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
 • การเผยแพร่เนื้อหาในฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเว็บส่วนกลางจะใช้ภาษาอังกฤษแบบ American English ทั้งหมด สำหรับเว็บระดับหน่วยงานหากพิจารณาเลือกใช้ภาษาอังกฤษแบบใดก็ให้ใช้แบบนั้นทั้งเว็บไซต์
 • จากตำแหน่งที่อยู่หลักของเว็บส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและเว็บระดับหน่วยงานให้นำเสนอเป็นภาษาไทย และมีเมนูสำหรับการเปิดเว็บไซต์ที่นำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีโครงสร้างเนื้อหาสอดคล้องกับเว็บไซต์ฉบับภาษาไทย แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นการนำเสนอสลับไปมาระหว่างภาษาแบบหน้าต่อหน้า

รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ระดับหน่วยงานดูข้อกำหนดในหัวข้อ โครงสร้างของเนื้อหาบนเว็บฉบับภาษาอังกฤษ


องค์ประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์

การจัดเก็บและตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์

 • การนำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ โดยมิได้จัดเนื้อหาภาษาไทย-ต่างประเทศในแบบหน้าต่อหน้า ให้จัดเก็บข้อมูลภาษาต่างประเทศไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น
  • URL เว็บฉบับภาษาไทย http://www.swu.ac.th
  • URL เว็บฉบับภาษาอังกฤษ http://www.swu.ac.th/en/
  • URL เว็บฉบับภาษาจีน http://www.swu.ac.th/cn/
 • การกำหนดชื่อไฟล์เนื้อหาสำหรับหน้าภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของแต่ละส่วนของเนื้อหาให้ระบุชื่อเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาแนะนำมหาวิทยาลัย อาจจะใช้ชื่อว่า aboutswu.html ดังนั้นตำแหน่งที่อยู่จะเป็นดังนี้
  • URL เว็บฉบับภาษาไทย http://www.swu.ac.th/aboutswu.html
  • URL เว็บฉบับภาษาอังกฤษ http://www.swu.ac.th/en/aboutswu.html
  • URL เว็บฉบับภาษาจีน http://www.swu.ac.th/cn/aboutswu.html

โครงสร้างของเนื้อหาบนเว็บฉบับภาษาอังกฤษ

 • เว็บไซต์หน่วยงานการเรียนการสอน

  หน่วยงานอาจจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและพันธกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังนี้

  • About US ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย
   • Overview ประวัติย่อ ที่ตั้ง
   • Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ
  • Admissions ข้อมูลการรับสมัคร ข้อกำหนด กำหนดการรับสมัคร
  • Academic Programs หลักสูตร/โปรแกรมที่เปิดสอน
  • Academic Departments ภาค/สาขาวิชา
  • Current Students นิสิตปัจจุบัน
  • Our Faculty & Staff อาจารย์และบุคลากร
  • Contact Us ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล์
  • News & Events ข่าวและกิจกรรม
  • Activity Calendar ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม
  • Research & Innovation วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเด่น)
  • Publications สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่
  • FAQ ถามตอบ
  • Etc.

 • เว็บไซต์หน่วยงานบริการและงานสนับสนุน

  หน่วยงานอาจจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และพันธกิจที่เกี่ยวข้องดังตัวอย่าง

  • About US ข้อมูลเกี่ยวกับสำนัก/ศูนย์
   • Overview ประวัติย่อ ที่ตั้ง
   • Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ
  • Departments สำนักงานและฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์กร
  • Services บริการที่จัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
  • Our Staff บุคลากร
  • Contact Us ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล์
  • News & Events ข่าวและกิจกรรม
  • Activity Calendar ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม
  • Research & Innovation วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเด่น)
  • Publications สื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
  • FAQ ถามตอบ
  • Etc.
 • ข้อมูลและสถิติจากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่อาจจะนำมาเผยแพร่ได้ด้วยการนำข้อมูลมาจัดแสดงโดยใช้บริการเครื่องมือช่วยสำหรับเว็บ (Web Assistants) แบบ embedded script มาใช้ ได้แก่
  • Academic Programs จากระบบ SUPREME
  • Faculty & Staff จากระบบ HURIS

รูปแบบและวิธีการการจัดเว็บเพจ

 • ข้อกำหนดการพิมพ์เนื้อหา ควรใช้ font แบบเดียวกันทั้งเว็บไซต์ เช่น ใช้ Font Tahoma เป็นต้น
 • ในหน้าเว็บไซต์ฉบับภาษาต่างประเทศจะต้องมีลิงค์เพื่อให้เชื่อมโยงไปหน้าหลักของฉบับภาษาไทยได้ และจะต้องมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของฉบับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย SWU Home (http://www.swu.ac.th/en/)
 • การออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิกควรคำนึงถึงหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและความเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ที่เป็นทางการของสถาบันการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับผู้เข้าชม และอัตราความเร็วในการเรียกเว็บเพจ
 • ข้อกำหนดและมาตรฐานของการพัฒนาเว็บไซต์ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์ มศว

รายละเอียดแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ มศว ดูได้จากเว็บไซต์ SWU Web Help (http://webhelp.swu.ac.th)

 
ข่าวและกิจกรรม มศว