ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
โครงการฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยhttp://arc.swu.ac.th 1.  พัทธนันท์ คำมุงคุณ
สภานิสิตhttp://stdcouncil.swu.ac.th 1.  ธนเดช บุญวราพงค์
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สาโรชhttp://www.swu.ac.th/ssbf 1.  ผศ.ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ์
โครงการคาราวานคุณธรรมนำความรู้ ตอนทำดีให้เด็กดูhttp://mindwisdom.swu.ac.th 1.  ชัยพร คำแก้ว
teacherday2008http://teacherday2008.swu.ac.th 1.  จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21http://atomgames21.science.swu.ac.th 1.  สัญญา พาลุน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ภาษา วรรณคดีและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์http://thaiconference.swu.ac.th 1.  นันตวรรธน์ กันยาทอง
โครงการปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยhttp://crd.grad.swu.ac.th 1.  อ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
โรงแรมสวูเทล (SWUTEL) ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์http://swutel.swu.ac.th 1.  อ.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
งานกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27http://geargame2011.swu.ac.th 1.  อ.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย
โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยhttp://deved.grad.swu.ac.th 1.  กิตติกร นัยนานนท์
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศและการสื่อสารhttp://cio.swu.ac.thView1.  สมบุญ อุดมพรยิ่ง

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  12  [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว