ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงาน


บริการขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
บริการขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

1.การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน
2.ระบุผู้ดูแลใหม่ พร้อมรายละเอียดของผู้ดูแล
3.ระบุผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลแล้ว
4.เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อย จะปรากฎแบบฟอร์ม สนค 104 พร้อมรายละเอียด พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบและนำแบบฟอร์มนี้ให้ผู้บริหารอนุมัติ และยื่นแบบฟอร์มที่สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
5.ระบบจะส่ง E-Mail ไปยังผู้ดูแล เมื่อปรับปรุงข้อมูลผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว
เลือกหน่วยงานหลัก
เลือกหน่วยงานย่อย
ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ดูแลใหม่/เพิ่ม
E-Mail (Buasri ID) @swu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 
ข่าวและกิจกรรม มศว