ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงาน


สร้าง Account หน่วยงาน
บริการขอ Account หน่วยงาน

1.การขอ Account หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน เช่น คณบดี , หัวหน้าภาค , ผู้อำนวยการ เป็นต้น
2.ชื่อ Account ความยาวของชื่อ Account ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร ไม่อนุญาติให้ใช้เครื่องหมายพิเศษ และช่องว่าง
3.Virtual URL ความยาวของชื่อต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร ไม่อนุญาติให้ใช้เครื่องหมายพิเศษ และช่องว่าง
4.เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อย จะปรากฎแบบฟอร์ม สนค 104 พร้อมรายละเอียด พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบและนำแบบฟอร์มนี้ให้ผู้บริหารอนุมัติ และยื่นแบบฟอร์มที่สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
5.ระบบจะส่ง E-Mail ไปยังผู้ดูแล เมื่อได้ออก Account เรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ดูแล Login ด้วย Buasri ID ที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม สนค 104 ที่ระบบ WebHelp เพื่อเข้าตรวจสอบ Account Name และ Password ที่ได้รับ
เลือกหน่วยงานหลัก
เลือกหน่วยงานย่อย
ระบุชื่อ Account ที่ต้องการ เช่น swucc*
ระบุชื่อ Virtual URL เฉพาะหน่วยงาน
ระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์
http://.swu.ac.th  เช่น http://cc.swu.ac.th
ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Script ในการพัฒนา
โปรดระบุภาษาที่ใช้
PHP
ASP
Dotnetnuke
ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ Account
E-Mail ผู้ขอ Account (Buasri ID) @swu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ขอ Account

 
ข่าวและกิจกรรม มศว